> Startseite

Alphabetische Liste Luxemburger Ortschaften mit den zugehörigen Gemeinden.


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Deutsch       Francais       Letzebuergesch        Gemeinde - Commune


Abweiler       Abweiler       Obëler            Bettembourg
Affler        Affler        Affler            Hosingen -1816
Ahn         Ahn         Ohn             Wormeldange
Allerborn      Allerborn      Allerbur           Oberwampach -1978, Wincrange
Alscheid       Alscheid       Alschënt           Alscheid -1914, Kautenbach -2006, Kiischpelt
Altlinster      Altlinster      Allënster          Junglinster
Altrier       Altrier       op der Schanz        Bech
Altwies       Altwies       Altwis            Mondorf-les-Bains
Alzingen       Alzingen       Alzéng            Alzingen -1823, Hesperange
Angelsberg      Angelsberg      Angelsbierg, Angsbreg    Fischbach
Ansemburg      Ansembourg      Ansebuerg          Tuntange -2016, Helperknapp
Arsdorf       Arsdorf       Ueschdrëf          Arsdorf -1823, Bigonville -1841, Arsdorf -1979, Rambrouch
Aspelt        Aspelt        Uespelt           Frisange
Assel        Assel        Aassel            Bous
Asselborn      Asselborn      Aasselbur          Asselborn -1978, Wincrange
Asselscheuer     Asselscheuer     Aasselscheier        Lorentzweiler


Banzelt Banzelt Banzelt Betzdorf Bardenburg Clairefontaine Badebuerg, Baardebuerg Hobscheid -1839, Autelbas (B) Bartringen Bertrange Bartréng Bertrange Basbellain > Niederbesslingen Bascharage > Niederkerschen Baschleiden Baschleiden Baschelt Boulaide Bastendorf Bastendorf Baas(ch)tenduerf Brandenbourg -1823, Bastendorf -2006, Tandel Bauschleiden Boulaide Bauschelt Boulaide Bavigne > Böwen Bech 1 Bech 1 Bech 1 Bech Bech 2 Bech 2 Bech 2 Wellenstein -2011, Schengen Bech-Kleinmacher Bech-Kleinmacher Bech-Maacher Wellenstein -2011, Schengen Beckerich Beckerich Biekerech Beckerich Befort Beaufort Befort Beaufort Beggen Beggen Beggen Eich -1920, Luxembourg Behlenhof Behlen (ferme) Behlenerhaff Junglinster Beidweiler Beidweiler Beidler Rodenburg -1979, Junglinster Beiler Beiler Beler Weiswampach Beisten Beisten Beisten Nommern Belair Belair Belair Luxembourg Beles Belvaux Bieles Sanem Berburg Berbourg Berbuerg Berbourg -1823, Manternach Berchem Berchem Bierchem Roeser Berdorf Berdorf Bärdref Berdorf Bereldingen Bereldange Bäreldéng Steinsel -1851, Walferdange Berg 1 Berg 1 Bierg 1 Berg -1991, Colmar-Berg Berg 2 Berg 2 Bierg 2 Betzdorf Bergem Bergem Biergem Mondercange Berghof Berghof Berghof Flaxweiler Beringen Beringen Bieréng Mersch Berl Berlé Bärel Winseler Berschbach Berschbach Bieschbech Mersch Bettborn Bettborn Biébëreg Bettborn -2001, Préizerdaul Bettel Bettel Bëttel Fouhren -2006, Tandel Bettemburg Bettembourg Bétebuerg Bettembourg Bettendorf Bettendorf Bettenduerf Bettendorf Bettingen Bettange Betten op der Mess Dippach Betzdorf Betzdorf Betzder Betzdorf Beyren Beyren Beyren Flaxweiler Bigelbach Bigelbach Bigelbaach Reisdorf Bigonville > Bondorf Bill Bill Bill Boevange-sur-Attert -2016, Helperknapp Bilsdorf Bilsdorf Bëls(ch)dref Arsdorf, Bigonville -1979, Rambrouch Binsfeld Binsfeld Bënzelt Weiswampach Binzrath Binzrath Bënzert Mersch Birelergrund Birelergrund Birelergronn Sandweiler Birkelt Birkelt Biirkelt Berdorf, Consdorf Birtringen Birtrange Biirtreng Ettelbruck, Schieren Bissen Bissen Biissen Bissen Bivels Bivels Biwels Falkenstein (D) -1816, Stolzemburg -1826, Putscheid Bivingen Bivange Béiweng Roeser Biwer Biwer Biwer Biwer Biwisch Biwisch Biwesch Asselborn, Basbellain, Troisvierges Blascheid Blaschette Blaaschent Lorentzweiler Bleesbrück Bleesbrück Bleesbréck Bettendorf Bleesmühle Bleesmühle Bleesmillen Diekirch Bockholtz 1 Bockholtz 1 Boukels 1 Goesdorf Bockholtz 2 Bockholtz 2 Boukels 2 Hosingen -2011, Parc Hosingen Boegen Boevange/Clervaux Béigen Boevange/Clervaux -1978, Wincrange Boevange/Clervaux > Boegen Bofferdingen Bofferdange Boufer Lorentzweiler Bollendorfer-Brücke Bollendorf-Pont Bollendorfer-Bréck Berdorf Bondorf Bigonville Bungeref Bigonville -1979, Rambrouch Bonnal Bonnal Bommel Neunhausen -2011, Esch-sur-Sûre Bonneweg Bonnevoie Bouneweg Hollerich -1920, Luxembourg Bons Malades > Siechenhof Born 1 Born Bur Born -1830, Mompach -2017, Rosport-Mompach Born 2 Bour Buer Tuntange -2016, Helperknapp Boudler Boudlerbach Buddelerbaach Biwer Boulaide > Bauschleiden Boursdorf Boursdorf Boursdorf Mompach -2017, Rosport-Mompach Bous Bous Bus Bous Böwen Bavigne Béiwen Mecher -1979, Lac de la Haute-Sûre Böwingen/Attert Boevange-sur-Attert Béiwen un der Atert Boevange-sur-Attert -2016, Helperknapp Boxhorn Boxhorn Boxer Asselborn -1978, Wincrange Brachtenbach Brachtenbach Bruechtebaach Brachtenbach -1823, Oberwampach -1978, Wincrange Brandenburg Brandenbourg Branebuerg Brandenbourg -1823, Fouhren -1827, Bastendorf -2006, Tandel Brattert Brattert Brattert Wahl Breidfeld Breidfeld Bredelt Weiswampach Breinert Breinert Breinert Biwer Breidweiler Breitweiler Brädeler Breitweiler -1823, Consdorf Brennerei Brennerei Brennerei Niederanven Brichermühle Brichermühle Brichermillen Contern Bridel Bridel Briddel Kopstal -1823, Kehlen -1853, Kopstal Bruch 1 Brouch 1 Bruch 2 Biwer Bruch 2 Brouch 2 Bruch 2 Boevange-sur-Attert -2016, Helperknapp Bricherhof Bricherhof Bricherhaff Contern Brichermühle Brichermühle Brichermillen Contern Brücherhof Brücherhof Bricherhaff Ermsdorf -2011, Aerenzdallgemeng Bücherhof Bücherhof Bicherhaff Stadtbredimus Buchholtz Buchholtz Buchholz Flaxweiler Budersberg Budersberg Butschebuerg Dudelange Büderscheid Buderscheid Bitscht Goesdorf Budler Boudler Buddeler Biwer Bürden Bürden Biirden Ettelbruck -1906, Erpeldange -2015, Erpeldange-sur-Sûre Burgfried Burgfried Burgfried Neunhausen Burglinster Bourglinster an der Buerg, Buerglënster Junglinster Buringen Burange Biréng Dudelange Bürmeringen Burmerange Biirmeréng Burmerange -2011, Schengen Burscheid Bourscheid Buurschent Bourscheid Buschdorf Buschdorf Bëschdrëf Buschdorf -1823, Boevange-sur-Attert -2016, Helperknapp Buschhaus Buschhaus Buschhaus Niederanven Buschrodt Buschrodt Bëschrued Wahl

Calmus Calmus Kaalmes Calmus -1823, Saeul Canach > Kanach Cap Cap Kap Mamer Capellen Capellen Kapellen Mamer Carlshof Carlshof Karelshaff Berg -1991, Colmar-Berg Castel Castel Castel Mondorf-les-Bains Cents Cents Cents, Zens Sandweiler -1873, Hamm -1920, Luxembourg Cessange > Zessingen Christnach Christnach Krëschtnech Waldbillig Clairefontaine > Bardenburg Clairefontaine Clairefontaine Clairefontaine Bettendorf Clausen Clausen Klausen Luxembourg Clemency > Küntzig Clervaux > Klerf Colbet Colbette Kolwent Consdorf Colmar Colmar Kolmer, Kolma-Bierg Berg -1991, Colmar-Berg Colpach Colpach Kolpech Colpach -1823, Ell Colpach-Bas > Niedercolpach Consdorf Consdorf Konsdrëf Consdorf Consthum Consthum Konstem Consthum -2011, Parc Hosingen Contern Contern Konter, Conter Contern Crauthem Crauthem Krautem Roeser Crendal Crendal Kréindel Boevange/Clervaux -1978, Wincrange Cruchten > Kruchten

Dahl Dahl Dol Goesdorf Dahlem Dahlem Duelem Garnich Dalheim Dalheim Duelem Dalheim Dasburg Dasburg Dasburg Dasburg (D) -1814 Dasburg-Brück Dasbourg-Pont Dosber-Bréck Hosingen -2011, Parc Hosingen Deiffelt Deiffelt Dewelt Asselborn, Boevange -1978, Wincrange Dellen Dellen Dellen Dellen -1823, Grosbous Derenbach Derenbach Déierbech Oberwampach -1978, Wincrange Dickweiler Dickweiler Dickweiler Born -1830, Rosport -2017, Rosport-Mompach Diekirch Diekirch Dikrech, Dikkrich Diekirch Differdingen Differdange Déifferdéng, Déifferdang Differdange Dillingen Dillingen Déiljen Beaufort Dippach Dippach Dippech Dippach Dirbach Dirbach Diirbech Bourscheid, Goesdorf, Heiderscheid -2011, Esch-sur-Sûre Doenningen Doennange Dienjen Boevange/Clervaux -1978, Wincrange Dommeldingen Dommeldange Dummeldéng Eich -1920, Luxembourg Dondelingen Dondelange Dondel Kehlen Donkols Doncols Donkels Doncols -1823, Winseler Dorscheid Dorscheid Duerscht Hosingen -2011, Parc Hosingen Drauffelt Drauffelt Draufelt Weicherdange -1823, Munshausen -2011, Clervaux Dreiborn Dreiborn Dräibuer Wormeldange Drinklingen Drinklange Drénkelt Basbellain -1908, Troisvierges Düdelingen Dudelange Diddeléng Dudelange Dünckrodt Dunckrodt Dénkert Mecher -1979, Lac de la Haute-Sûre

Echternach Echternach Iechternach Echternach Ehleringen Ehlerange Éileréng Sanem Ehlingen Ehlange Éiléng Reckange-sur-Mess Ehnen Ehnen Éinen Wormeldange Ehner Ehner Éiner, Iener Saeul Eich Eich Eech Eich -1920, Luxembourg Eischen Eischen Äischen Hobscheid -2016, Habscht Eisenbach Eisenbach Esebech Hosingen -2011, Parc Hosingen Eisenborn Eisenborn Esebur Junglinster, Lorentzweiler Ell Ell Ell Ell Ellingen Ellange Elléng Mondorf-les-Bains Eltz (Elz) Eltz op der Eltz Redange Elvingen 1 Elvange 1 Ielwéng Elvange -1823, Beckerich Elvingen 2 Elvange 2 Elwéng Burmerange -2011, Schengen Emeringen Emerange Éimeréng Burmerange -2011, Schengen Emeschbach Emeschbach Éimeschbaach Asselborn -1978, Wincrange Enscheringen Enscherange Äischer Wilwerwiltz -2001, Kiischpelt Eppeldorf Eppeldorf Eppelduerf Eppeldorf -1823, Ermsdorf -2011, Aerenzdallgemeng Ermsdorf Ermsdorf Iermsdrëf Ermsdorf -2011, Aerenzdallgemeng Ernster Ernster Iernster Niederanven Ernzen Ernzen Iernster Larochette Erpeldingen 1 Erpeldange 1 Ierpeldéng 1 Bous Erpeldingen 2 Erpeldange 2 Ierpeldéng 2 Diekirch -1823, Ettelbruck -1850, Erpeldange -2015, Erpeldange-sur-Sûre Erpeldingen 3 Erpeldange 3 Ierpeldang 3 Eschweiler -2014, Wiltz Ersingen Ersange Erséng Waldbredimus Esch/Alzette Esch-sur-Alzette Esch-Uelzecht Esch-sur-Alzette Esch-Lallingen Esch-Lallange Esch-Lalléng Esch-sur-Alzette Esch/Sauer Esch-sur-Sûre Esch-Sauer, Esch am Lach Esch-sur-Sûre Eschdorf Eschdorf Eschduerf Esch-sur-Sûre -1823, Eschdorf -1828, Heiderscheid -2011, Esch-sur-Sûre Escheid Eschette Éischent Folschette -1979, Rambrouch Eschweiler 1 Eschweiler 1 Eeschwëller Eschweiler -2014, Wiltz Eschweiler 2 Eschweiler 2 Eeschler Rodenburg -1979, Junglinster Eselborn Eselborn Eselbuer Weicherdange -1823, Clervaux Essingen Essingen Essen Mersch Ettelbrück Ettelbruck Ettelbréck Ettelbruck Everlingen Everlange Ieverléng Everlange -1823, Useldange

Falkenstein Falkenstein Falkenstein Falkenstein (D) -1816 Fels Larochette an der Fiels, Feels Larochette Felsenhof Felsenhof Felsenhaff Niederanven Fennberg Fennberg Fennberg Hosingen Fenningen Fennange Fënnéng Bettembourg Fentingen Fentange Fenténg Hesperange Fetschenborn Fetschenbour Fetschebour Sandweiler -1873, Hamm -1920, Luxembourg Fetschenhof Fetschenhof Fetschenhaff Sandweiler -1873, Hamm -1920, Luxembourg Feulen Feulen Feelen Feulen Filsdorf Filsdorf Fëlschdref Dalheim Fingig Fingig Féngeg Clemency -2011, Käerjeng Finsterthal Finsterthal Fënsterdall Boevange-sur-Attert -2016, Helperknapp Fischbach 1 Fischbach 1 Fëschbech Fischbach Fischbach 2 Fischbach 2 Fëschbech Heinerscheid -2011, Clervaux Fischeiderhof Fischeiderhof Féischterhaff Bourscheid Flaxweiler Flaxweiler Fluesweiler Flaxweiler Flebour Flébour Fléibur Boulaide Foetz Foetz Féiz Mondercange Folkendingen Folkendange Folkendéng Ermsdorf -2011, Aerenzdallgemeng Folscheid Folschette Folscht Folschette -1979, Rambrouch Fond de Gras Fond de Gras Fond de Gras Pétange, Differdange Franzosengrund Franzosengrund Franzousegronn Niederanven Freckeisen Freckeisen Freckeisen Waldbillig Frisingen Frisange Fréiséng Frisange Fuhren Fouhren Furen Fouhren -2006, Tandel Fünfbrunnen Cinqfontaines Pafemillen Asselborn -1978, Wincrange

Gaichel Gaichel Gäichel Hobscheid -2016, Habscht Gantenbeinsmühle Moulin de Gantenbein Gantebeensmillen Hesperange Garnich Garnich Garnech Garnich Gasperich Gasperich Gaasperech Hollerich -1920, Luxembourg Gehauenbuch Gehauenbuch Gehauenbuch Niederanven Geichlingen Geichlingen Geichlingen Geichlingen (D) -1813 TD Geyershof Geyershof Geieschhaff Bech Gilsdorf Gilsdorf Gilsdref Diekirch, Bettendorf Girst Girst Giischt Born -1830, Rosport -2017, Rosport-Mompach Girsterklause Girsterklause Giischterklaus Rosport -2017, Rosport-Mompach Givenich Givenich Giwenich Mompach -2017, Rosport-Mompach Godbringen Godbrange Guedber Junglinster Goebelsmühle Goebelsmühle Giewelsmillen Bourscheid, Goesdorf Goeblingen Goeblange Giewel Koerich Goedingen Goedange Géidgen Basbellain -1908, Troisvierges Goesdorf Goesdorf Géisdrëf Goesdorf Goetzingen Goetzingen Gëtzen Koerich Gondelingen Gondelange Gondel Waldbredimus Gonderingen Gonderange Gonneréng Rodenburg -1979, Junglinster Gosseldingen Gosseldange Gousseldéng Lintgen Gostingen Gostingen Gouschténg Flaxweiler Gralingen Gralingen Grooljen Landscheid -1823, Hoscheid -1826, Putscheid Grass Grass Grass Steinfort Graulinster Graulinster Grolënster Junglinster, Bech Greisch Greisch Gräisch Greisch -1823, Septfontaines -2016, Habscht Greiweldingen Greiveldange Greiweldéng Stadtbredimus Grentzingen Grentzingen Grenzen Ettelbruck Grevels Grevels Gréiwels Wahl Grevenknapp Grevenknapp Gréiweknapp Boevange-sur-Attert -2016, Helperknapp Grevenmacher Grevenmacher Gréiwenmaacher Grevenmacher Grindhausen Grindhausen Granzen Heinerscheid -2011, Clervaux Grosbus Grosbous Groussbus Grosbous Grossbewingen Grand-Bevange Groussbéiwéng Garnich Grümelscheid Grumelscheid Grëmmelescht Winseler Grund Grund Gronn Luxembourg Grundhof 1 Grundhof Grondhaff Berdorf, Beaufort Grundhof 2 Grundhof-Dillingen Grondhaff-Déiljen Beaufort Guirsch Guirsch Giisch Oberpallen -1823, Guirsch -1839, Guirsch (B), (Beckerich)

Hachiville > Helzingen Hackenhof Hackenhof Hakenhaff Lenningen Haderbach Haderbach Haarderbaach Goesdorf Hagelsdorf Hagelsdorf Haasder, Haastert Biwer Hagen Hagen Hoën Steinfort Haller Haller Haler Waldbillig Hamiville > Heisdorf 1 Hamm Hamm Hamm Sandweiler -1873, Hamm -1920, Luxembourg Harderbach Harderbach Harderbaach Goesdorf Harlingen Harlange Harel Harlange -1979, Lac de la Haute-Sûre Hassel Hassel Haassel Weiler-la-Tour Hautbellain > Oberbesslingen Hautcharage > Oberkerschen Heffingen Heffingen Hiefenech Heffingen Heiderscheid Heiderscheid Heischent Heiderscheid -2011, Esch-sur-Sûre Heiderscheidergrund Fond de Heiderscheid Heischtergronn Heiderscheid -2011, Esch-sur-Sûre Heinerscheid Heinerscheid Hengescht, Héinëscht Heinerscheid -2011, Clervaux Heinrichsmühle Heinrichmühle Heinrichmillen Mondorf-les-Bains Heisdorf 1 Hamiville Heeschdref 1 Boevange/Clervaux -1978, Wincrange Heisdorf 2 Heisdorf Heeschdref 2 Steinsel Heispelt Heispelt Heeschpelt Wahl Helfenterbruck Helfenterbruck Helfënterbréck Bertrange Hellingen Hellange Helléng Frisange Helmdingen Helmdange Hielem Lorentzweiler Helmsingen Helmsange Helsem Steinsel -1851, Walferdange Helzingen Hachiville Helzen Hachiville -1978, Wincrange Hemstal Hemstal Hemstel Bech Herborn Herborn Hierber Mompach -2017, Rosport-Mompach Herheck Hierheck Hierheck Esch-sur-Sûre -1823, Eschdorf -1828, Heiderscheid -2011, Esch-sur-Sûre Hersberg Hersberg Heeschbreg Bech Hesperingen Hesperange Hesper Hesperange Hinkel Hinkel Hénkel Born -1830, Rosport -2017, Rosport-Mompach Hinterhassel Hinterhassel Hannerhaassel Wincrange Hiwingen Hivange Héiwéng Garnich Hobscheid Hobscheid Habscht Hobscheid -2016, Habscht Hoesdorf Hoesdorf Héischdrëf Reisdorf Hoffelt Hoffelt Houfelt Hachiville -1978, Wincrange Höhenhof Höhenhof Héienhaff Niederanven Hollenfels Hollenfels Huelmes Tuntange -2016, Helperknapp Holler Holler Holler Weiswampach Hollerich Hollerich Hollerech Hollerich -1920, Luxembourg Holtz Holtz Holz Holtz -1823, Perlé -1979, Rambrouch Holzem Holzem Holzem Mamer Holzthum Holzthum Holztem Consthum -2011, Parc Hosingen Horas Horas Horas Bettborn -2001, Préizerdaul Hoscheid Hoscheid Houschent Hoscheid -2011, Parc Hosingen Hoscheiderdickt Hoscheiderdickt Houschterdéckt Hoscheid -2011, Parc Hosingen Hosingen Hosingen Housen Hosingen -2011, Parc Hosingen Hostert 1 Hostert 1 Hueschtert 1 Folschette -1979, Rambrouch Hostert 2 Hostert 2 Hueschtert 2 Niederanven Howald Howald Houwald Hesperange Howelingen Hovelange Huewel Beckerich Huldingen Huldange Huldang Basbellain -1908, Troisvierges Hüncheringen Huncherange Hëncheréng Bettembourg Hünsdorf Hunsdorf Hënsdref Hunsdorf -1823, Lorentzweiler Hüpperdingen Hupperdange Hëpperdang Heinerscheid -2011, Clervaux Hüttermühle Hüttermühle Hëttermillen Stadtbredimus Hüttingen Huttange Hëtten, Hitten Beckerich

Imbringen Imbringen Amber Junglinster, Lorentzweiler Ingeldorf Ingeldorf Angelduerf Diekirch -1823, Ettelbruck -1850, Erpeldange -2015, Erpeldange-sur-Sûre Insenborn Insenborn Ensber Neunhausen -2011, Esch-sur-Sûre Ischpelt Tarchamps Iischpelt Tarchamps -1823, Harlange -1979, Lac de la Haute-Sûre Itzig Itzig Izeg Hesperange

Junglinster Junglinster Jonglënster Junglinster

Kackerthof Kackerthof Kackerthof Contern Kahler Kahler Kohler Garnich Kahlscheuer Kahlscheuer Kalscheier Kopstal Kalborn Kalborn Kaalber Heinerscheid Kalkesbach Kalkesbach Kalkesbaach Berdorf, Consdorf Kanach Canach Kanech Lenningen Kapenacker Kapenacker Kapenaker Wormeldange Kapweiler Kapweiler Kapwëller Saeul Käsfurt Kaesfurt Kirfurt Heinerscheid -2011, Clervaux Kaundorf Kaundorf Kaunerëf Kaundorf -1823, Mecher -1979, Lac de la Haute-Sûre Kautenbach Kautenbach Kautebaach Alscheid -1914, Kautenbach -2006, Kiischpelt Kayl Kayl Käl Kayl Kehlen Kehlen Kielen Kehlen Kehmen Kehmen Kiemen Bourscheid Keispelt Keispelt Keespelt Kehlen Keiwelbach Keiwelbach Keiwelbach Ermsdorf -2011, Aerenzdallgemeng Kippenhof Kippenhof Këppenhaff Bastendorf -2006, Tandel Kirchberg Kirchberg Kiirchbierg Eich -1920, Luxembourg Kleinbettingen Kleinbettingen Klengbetten Steinfort Kleinbewingen Petit-Bévange Klengbéiwéng Garnich Kleinelcheroth Petit-Nobressart Kleng-Elcher Ell Kleinhoscheid Kleinhoscheid Klenghouschent Eschweiler -2014, Wiltz Kleinmacher Kleinmacher Maacher Wellenstein -2011, Schengen Klein Marly Petit Marly Petit Marly Eich -1920, (Luxembourg), Luxembourg Klerf Clervaux Klierf, Kliärref Clervaux Klingelscheuer Klingelscheuer Klingelscheuer Lorentzweiler Knaphoscheid Knaphoscheid Knapphouschent Eschweiler -2014, Wiltz Kobenborn Kobenbour Kuebebuer Bech Kocherei Kocherei Kocherei Munshausen -2011, Clervaux Kockelscheuer 1 Kockelscheuer 1 Kockelscheier 1 Hollerich -1920, Luxembourg Koedingen Koedange Kéidéng Fischbach Koerich Koerich Käerch Koerich Körperich Körperich Körperich Körperich (D) -1813 TD Koetscheid Koetschette Kietscht Arsdorf, Folschette -1979, Rambrouch Kopstal Kopstal Koplescht Kopstal -1823, Kehlen -1853, Kopstal Krackelshof Krackelshof Krakelshaff Bettembourg Kreuzgründchen Val Ste Croix Kräizgrëndchen Strassen, Luxembourg Krockelshof Krockelshof Krookelshaff Frisange Kroentgeshof Kroentgeshof Kréintgeshaff Contern Kruchten 1 Cruchten Kruuchten Cruchten -1823, Nommern Kruchten 2 Kruchten Kruchten Kruchten (D) -1813 TD Kuborn Kuborn Kéiber Wahl Küntzig Clemency Kënzeg Clemency -2011, Käerjeng

Lallingen Lallange Lalléng Esch-sur-Alzette Lamadelaine > Rollingen 2 Landscheid Landscheid Laaschent Landscheid -1823, Hoscheid -1826, Putscheid -1827, Bastendorf -2006, Tandel Lannen Lannen Lannen Redange Lannenerberg Lannenerberg Lannenerbierg Redange Larochette > Fels Lasauvage Lasauvage an der Zowaasch Differdange Lausdorn Lausdorn Lausdueren Heinerscheid, Weiswampach Lauterborn Lauterborn Lauterbur Echternach Leithum Leithum Letem Weiswampach Lellig Lellig Lelleg Manternach Lellingen Lellingen Lëllgen Wilwerwiltz -2006, Kiischpelt Lenningen Lenningen Lennéng Lenningen Lentzweiler Lentzweiler Lenzweiler Boevange/Clervaux -1978, Wincrange Leudelingen Leudelange Leideléng Leudelange -1823, Reckange-Mess -1856, Leudelange Levelingen Levelange Liewel Guirsch -1841, Oberpallen -1846, Beckerich Leydenbach Leydenbach Leydenbaach Larochette Liefringen Liefrange Léifreg Mecher -1979, Lac de la Haute-Sûre Lieler Lieler Léiler Heinerscheid -2011, Clervaux Limpach Limpach Lampech Reckange-sur-Mess Limpertsberg Limpertsberg Lampertsbierg Eich -1920, Luxembourg Linger Linger Lénger Bascharage -2011, Käerjeng Lintgen Lintgen Lëntgen Lintgen Lipperscheid Lipperscheid Lëpsch(en)t Bourscheid Livingen Livange Léiwéng Roeser Longsdorf Longsdorf Longsdref Fouhren -2006, Tandel Lorentzweiler Lorentzweiler Luerenzweiler Lorentzweiler Lullingen Lullange Lullgen Boevange/Clervaux -1978, Wincrange Lultzhausen Lultzhausen Lëlz Neunhausen -2011, Esch-sur-Sûre Luxemburg Luxembourg Lëtzebuerg Luxembourg

Machtum Machtum Miechtem Machtum -1823, Wormeldange Mamer Mamer Mamer Mamer Manternach Manternach Manternach Manternach Marburg Marbourg Marbuurg Munshausen -2011, Clervaux Marienthal Marienthal Märjendall Tuntange -2016, Helperknapp Marnach Marnach Maarnech Heiderscheid, Munshausen -2011, Clervaux Marscherwald Marscherwald Marscherwald Bech, Consdorf Martelange-Haut > Obermartelingen Martelingen Martelange Maartel Martelange -1839, Martelange (B), Perlé Martelinville > Rommeldingen Marxberg Marxberg Maarksbierg Fouhren, Tandel 2006 Masseler Masseler Masseler Goesdorf Maulusmühle Maulusmühle Maulesmillen Asselborn, Boevange/Clervaux, Weiswampach -1978, Wincrange Mecher 1 Mecher 1 Mecher Weicherdange -1823, Clervaux Mecher 2 Mecher 2 Meecher Mecher -1979, Lac de la Haute-Sûre Medernach Medernach Miedernach Medernach -2011, Aerenzdallgemeng Medingen Medingen Méidéng Contern Meispelt, Meistert Meispelt Meespelt, Meestert Kehlen Mensdorf Mensdorf Menster Betzdorf Merkholtz Merkholtz Mierkels Alscheid -1914, Kautenbach -2006, Kiischpelt Merl Merl Märel Merl -1823, Hollerich -1920, Luxembourg Mersch Mersch Miersch Mersch Merscheid 1 Merscheid 1 Mierscheet Dellen -1823, Grosbous -1828, Heiderscheid -2011, Esch-s-Sûre Merscheid 2 Merscheid 2 Mierschent Landscheid -1823, Hoscheid -1826, Putscheid Mertert Mertert Mäertert Mertert Mertzig Mertzig Mäerzeg Feulen -1875, Mertzig Mesenich Mesenich Mesenich Moersdorf -1816 Meysemburg Meysembourg Mesebuerg Larochette Michelau Michelau Mechela Bourscheid Michelbuch Michelbuch Mechelbuch Vichten Moersdorf Moersdorf Méischdref 1 Moersdorf -1816, Mompach -2017, Rosport-Mompach Moesdorf Moesdorf Méischdref 2 Mersch Moestroff Moestroff Méischtref Bettendorf Mompach Mompach Mompech Mompach -2017, Rosport-Mompach Mondorf Mondorf-les-Bains Munneref Mondorf-les-Bains Monnerich Mondercange Monnerech, Mondrich Mondercange Moserhof Moserhof Moserhaff Ermsdorf -2011, Aerenzdallgemeng Mühlbach Muhlbach Milbéch Contern Mühlenbach Muhlenbach Millebaach Eich, Rollingergrund -1920, Luxembourg Müllendorf Mullendorf Mëlleref Steinsel Müllerthal Mullerthal Mëllerdall Waldbillig Münsbach Munsbach Mënsbech Schuttrange Münschecker Munschecker Mënjecker Manternach Munshausen Munshausen Munzen Heiderscheid, Munshausen -2011, Clervaux Münsterhof Münsterhof Mënsterhaff Niederanven Mutfort Moutfort Mutfert Contern

Nachtmanderscheid Nachtmanderscheid Nuechtmanescht Landscheid -1823, Hoscheid -1826, Putscheid Nagem Nagem Noojhem Redange Neidhausen Neidhausen Näidsen Hosingen -2011, Parc Hosingen Neudorf Neudorf Neiduerf Eich -1920, (Sandweiler), Luxembourg Neuhäuschen Neuhäuschen Neihaischen Schuttrange Neunhausen Neunhausen Néngsen Neunhausen -1823, Eschdorf -1828, Neunhausen -2011, Esch-sur-Sûre Niederanwen Niederanven Nidderanven Niederanven Niederbesslingen Basbellain Kiirchen Basbellain -1908, Troisvierges Niedercolpach Colpach-Bas Nidderkolpech Colpach-Bas -1823, Ell Niederdonven Niederdonven Nidderdonven Flaxweiler Niederfeulen Niederfeulen Nidderfelen Feulen Niederglabach Niederglabach Nidderglabéch Nommern Niederkerschen Bascharage Nidderkäerjéng Bascharage -2011, Käerjeng Niederkorn Niedercorn Nidderkuer Differdange Niedermertzig Niedermertzig Niddermäerzeg Feulen -1875, Mertzig Niederpallen Niederpallen Nidderpallen Ospern -1823, Redange Niederschieren Niederschieren Nidderschieren Ettelbruck, Schieren Niederschlinder Niederschlinder Nidderschlënner Hoscheid -2011, Parc Hosingen Niederwampach Niederwampach Nidderwampech Oberwampach -1978, Wincrange Niederwiltz Niederwiltz Nidderwolz Wiltz Nocher Nocher Nacher Goesdorf Nocherstrasse Nocher-Route Nacherstrooss Goesdorf Noerdingen Noerdange Näerden Beckerich Noertringen Noertrange Näertrech Winseler Noertzingen Noertzange Näerzéng Bettembourg Nommern Nommern Noumer Nommern Nospelt Nospelt Nouspelt Kehlen Nothum Nothum Noutem Mecher -1979, Lac de la Haute-Sûre Nusbaum Nusbaum Nusbaum Nusbaum (D) -1813 TD

Oberanwen Oberanven Ueweraanwen Niederanven Oberbesslingen Hautbellain Beesslek Basbellain -1908, Troisvierges Obercolpach Colpach-Haut Uewerkolpech Ell Oberdonwen Oberdonven Uewerdonwen Flaxweiler Obereisenbach Obereisenbach Uewereesbech Hosingen -2011, Parc Hosingen Oberfeulen Oberfeulen Uewerfelen Feulen Oberglabach Oberglabach Uewerglabech Nommern Oberkerschen Hautcharage Uewerkäerjéng Bascharage -2011, Käerjeng Oberkorn Obercorn Uewerkuer Differdange Obermartelingen Martelange-Haut Uewer-Maartel Wolwelange -1817, Perlé -1979, Rambrouch Obermertzig Obermertzig Uewermäerzeg Feulen -1875, Mertzig Oberpallen Oberpallen Uewerpallen Oberpallen -1823, Guirsch -1839, Oberpallen -1846, Beckerich Oberschieren Oberschieren Uewerschiren Ettelbruck, Schieren Oberschlinder Oberschlinder Uewerschlënner Hoscheid Oberwampach Oberwampach Uewerwampech Oberwampach -1978, Wincrange Oberwormeldingen Wormeldange-Haut Um Berreg Wormeldange Ötringen Oetrange Éiter Contern Olingen Olingen Ouljen Betzdorf Olm Olm Ollem Kehlen Ospern Ospern Osper Ospern -1823, Redange Osweiler Osweiler Uesweiler Osweiler -1823, Rosport -2017, Rosport-Mompach

Parishof Parishof Parishaff Niederanven Peppingen Peppange Peppéng Roeser Perl Perlé Pärel Wolwelange -1817, Perlé -1979, Rambrouch Petingen Pétange Péiténg Pétange Petit-Bévange > Kleinbewingen Petit Marly > Klein Marly Petit-Nobressart > Kleinelcheroth Petruss Pétrusse Péitruss Luxembourg Pfaffenthal Pfaffenthal Pafendall Luxembourg Pintsch Pintsch Pënsch Wilwerwiltz -2006, Kiischpelt Pissingen Pissange Piisséng Reckange-sur-Mess Pittingen Pettingen Pëtten Pettingen -1813, Mersch Platen Platen Platen Bettborn -2001, Préizerdaul Pleitringen Pleitrange Pläitréng Contern Pletschette Pletschette Pletschette Medernach -2011, Aerenzdallgemeng Pommerloch Pommerloch Pommerlach Winseler Pontpierre > Steinbrücken Pratz Pratz Proz Bettborn -2001, Préizerdaul Prettingen Prettange Pretten Lintgen Pulvermühle Pulvermühl Polfermillen Sandweiler -1873, (Luxembourg), Hamm -1920, Luxembourg Pütscheid Putscheid Pëtsch(en)t Putscheid

Raashof Raashof Raashaff Lorentzweiler Rambruch Rambrouch Rammerech Rambrouch -1823, Folschette -1979, Rambrouch Rammeldingen Rameldange Rammeldang Niederanven Reckenthal Reckenthal Reckendall Eich, Strassen, Rollingergrund -1920, Luxembourg Reckingen 1 Reckange Recken Mersch Reckingen 2 Reckange-sur-Mess Recken op der Mess Reckange-sur-Mess Redingen Redange Réiden-Atert Redange Reichlingen Reichlange Räichel Redange Reimberg Reimberg Rëmmereg Bettborn -2001, Préizerdaul Reisdorf Reisdorf Reisduerf Reisdorf Remerschen Remerschen Remerschen, Riemëschen Remerschen -2006, Schengen Remich Remich Réimech Remich Reuland Reuland Reiland Heffingen Reuler Reuler Reiler Clervaux Rindschleiden Rindschleiden Randschelt Rindschleiden -1823, Wahl Ringel Ringel Réngel Heiderscheid -2011, Esch-sur-Sûre Rippig Rippig Rippeg Bech Rippweiler Rippweiler Rippweiler Useldange Rodenburg Rodenbourg Roudemer Rodenbourg -1979, Junglinster Roder Roder Rueder Heiderscheid, Munshausen -2011, Clervaux Rodershausen Rodershausen Rouderssen Dasburg (D) -1816, Rodershausen -1821, Hosingen -2011, Parc Hosingen Rodingen Rodange Rodange, Réiden op der Kor Pétange Roedgen Roedgen Riedgen Reckange-sur-Mess Roedt Roedt Réid Waldbredimus Roeser Roeser Réiser Roeser Rolling Rolling Rolléng 3 Bous Rollingen 1 Rollingen Rolléng 1 Mersch Rollingen 2 Lamadelaine Rolléng 2 Pétange Rollingergrund Rollingergrund Rolléngergronn Eich, Rollingergrund -1920, Luxembourg Rombach Rombach Rombech Wolwelange -1817, Perlé -1979, Rambrouch Rommeldingen Martelinville Rommelerhaff Rambrouch Roodt Roodt Rued 1 Roodt -1813, Ell Roodt-Eisch Roodt-sur-Eisch Rued 2 Greisch -1823, Septfontaines -2016, Habscht Roodt/Syr Roodt-sur-Syr Rued-Sir Betzdorf Roost Roost Rouscht Bissen Rosport Rosport Rouspert Rosport -2017, Rosport-Mompach Rullingen Roullingen Rulljen Wiltz Rümelingen Rumelange Rëmeléng Kayl -1891, Rumelange Rümlingen Rumlange Rëmeljen Asselborn -1978, Wincrange

Saeul Saeul Sëll Saeul Sandweiler Sandweiler Sandweiler Sandweiler Sassel Sassel Saassel Asselborn -1978, Wincrange Sassenheim Sanem Suessem Sanem Sawelborn Savelborn Suewelbuer Medernach -2011, Aerenzdallgemeng Schandel Schandel Schandel Useldange Schankweiler Schankweiler Schankweiler Schankweiler (D) -1813 TD Scheidel Scheidel Scheedel Bourscheid Scheidgen Scheidgen Scheedgen Consdorf Schengen Schengen Schengen Remerschen -2006, Schengen Scherbach Scherbach Scheerbaach Heffingen Scherfenhof Scherfenhof Schäerfenhaff Heffingen Schieren Schieren Schiren Ettelbruck -1850, Schieren Schifflingen Schifflange Schëffléng Esch-sur-Alzette -1876, Schifflange Schimpach Schimpach Schëmpech Boevange, Oberwampach -1978, Wincrange Schinderbeieren Schinderbeyren Schënnerbeiren Bech Schleifmühle Schleifmühle Schleifmillen Sandweiler -1873, Hamm -1920, Luxembourg Schlewenhof Schlewenhof Schléiwenhaff Leudelange, Reckange - Mess Schlindermanderscheid Schl.manderscheid Schlënnermanescht Bourscheid Schmiede Huldange-Forge Schmëtt Basbellain -1908, Troisvierges Schönberg Schoenberg Schéimerech Kehlen Schönfels Schoenfels Schëndels Mersch Schoos Schoos Schous Fischbach Schrassig Schrassig Schraasseg Schuttrange Schrondweiler Schrondweiler Schrondweiler Nommern Schüttringen Schuttrange Schëtter Schuttrange Schuweiler Schouweiler Schuller Dippach Schwanenthal Schwanenthal Schwunnendall Lorentzweiler Schwebach Schwebach Schwéibech Saeul Schwebsingen Schwebsange Schwéidsbéng Wellenstein -2011, Schengen Schweich Schweich Schweech Beckerich Schwiedelbruch Schwiedelbrouch Schwiddelbruch Folschette -1979, Rambrouch Selscheid Selscheid Selschent Eschweiler -2014, Wiltz Seltz Selz Selz Bastendorf, Bettendorf -2006, Tandel Senningen Senningen Sennéng Niederanven Senningerberg Senningerberg Sennéngerbierg Niederanven Septfontaines > Simmern Sept Fontaines > Siebenbrunnen Siebenaler Siebenaler Siwwenaler Munshausen -2011, Clervaux Siebenbrunnen Sept Fontaines Siwebueren Eich, Rollingergrund -1920, Luxembourg Siechengrund Val des Bons Malades Sichegronn Eich -1920, Luxembourg Siechenhof Bons Malades Sichenhaff Eich -1920, Luxembourg Simmern, Siebenborn Septfontaines Simmer Septfontaines -2016, Habscht Simmerschmelz Simmerschmelz Simmerschmelz Septfontaines -2016, Habscht Soleuvre > Zolwer Soller Sonlez Soller Winseler Spittelhof Spittelhof Spittelhof Flaxweiler Sprinkingen Sprinkange Sprénkéng Dippach Stadtbredimus Stadtbredimus Briedemes, Stadbriedemes Stadtbredimus Staffelstein Staffelstein Stafelter Niederanven Stegen Stegen Steën Stegen -1823, Ermsdorf -2011, Aerenzdallgemeng Steinborn Steinborn Steinborn Heffingen Steinbrücken Pontpierre Steebrécken Mondercange Steinfort Steinfort Stengefort Steinfort Steinheim Steinheim Stenem Rosport -2017, Rosport-Mompach Steinsel Steinsel Stesel Steinsel Sterpenich Sterpenich Sterpenich Steinfort -1843 Stockem Stockem Stackem Asselborn -1978, Wincrange Stolzemburg Stolzembourg Stolzebuerg Stolzembourg -1826, Putscheid Strassen Strassen Stroossen Strassen -1823, Bertrange -1850, Strassen Stuppicht Stuppicht Stuppecht Fischbach Syr Surré Sir Surré -1823, Boulaide Syren Syren Siren Weiler-la-Tour

Tadler Tadler Toodler Heiderscheid -2011, Esch-sur-Sûre Tandel Tandel Tandel Bastendorf -2006, Tandel Tarchamps > Ischpelt Tetingen Tétange Téiteng Kayl Trintingen Trintange Trënténg Waldbredimus Troine > Trotten Troisvierges > Ulflingen Trotten Troine Tratten Boevange/Clervaux -1978, Wincrange Tüntingen Tuntange Tënten, Téinten Tuntange -2016, Helperknapp

Übereisenbach Uebereisenbach Übereisenbach Hosingen -1816 Übersyren Uebersyren Iwwersiren Schuttrange Ulflingen Troisvierges Elwen Basbellain -1908, Troisvierges Untereisenbach Untereisenbach Eesbéch Hosingen -2011, Parc Hosingen Unterschlinder Unterschlinder Ennerschlënner Hoscheid -2011, Parc Hosingen Urspelt Urspelt Ischpelt Clervaux Useldingen Useldange Useldéng Useldange

Val des Bons Malades > Siechengrund Val Ste Croix > Kreuzgründchen Verlorenkost Verlorenkost Verluerekascht Luxembourg (- 1830), Hollerich Vianden Vianden Veianen, Veinen Vianden Vichten Vichten Viichten Vichten

Wahl Wahl Wal Wahl Wahlhausen Wahlhausen Wuelëssen Hosingen -2011, Parc Hosingen Waldbillig Waldbillig Waldbëlleg Waldbillig Waldbredimus Waldbredimus Waldbriedemes Waldbredimus Waldhof Waldhof Waldhaff Niederanven Walferdingen Walferdange Walfer Steinsel -1851, Walferdange Wallendorferbrück Wallendorf-Pont Wuelenduerfer Bréck Reisdorf Walsdorf Walsdorf Walsdrëf Fouhren -2006, Tandel Walter Watrange Walter Harlange -1979, Lac de la Haute-Sûre Warken Warken Waarken Ettelbruck Wasserbillig Wasserbillig Waaserbëlleg Mertert Wecker Wecker Wecker Biwer Weicherdingen Weicherdange Wäicherdang Weicherdange -1823, Clervaux Weidert Weydert Weidert Larochette Weidig Weydig Weidig Biwer Weidingen Weidingen Wegdichen Wiltz Weiler 1 Weiler 1 Weiler 1 Hachiville -1987, Wincrange Weiler 2 Weiler 2 Weiler 2 Landscheid -1823, Hoscheid -1826, Putscheid Weiler zum Turm Weiler-la-Tour Weiler zum Tur Weiler-la-Tour Weilerbach Weilerbach Weilerbaach Berdorf Weimershof Weimershof Weimeschhaff Eich -1920, Luxembourg Weimerskirch Weimerskirch Weimeschkiirch Eich -1920, Luxembourg Weistel Weistel Weistel Niederanven Weiswampach Weiswampach Wäiswampech Weiswampach Welfringen Welfrange Welfréng Dalheim Wellenstein Wellenstein Wellesteen Wellenstein -2011, Schengen Welscheid Welscheid Welschent Ettelbruck, Bourscheid Welsdorf Welsdorf Welsdorf Berg -1991, Colmar-Berg Wemperhardt Wemperhardt Wämperhaart Weiswampach Weyer Weyer Weier Fischbach Wickringen Wickrange Wickréng Reckange-sur-Mess Wiltz Wiltz Wolz, Woolz Wiltz Wilwerdingen Wilwerdange Wilwerdang Basbellain -1908, Troisvierges Wilwerwiltz Wilwerwiltz Wëlwerwolz Wilwerwiltz -2006, Kiischpelt Winseler Winseler Wanseler Winseler Wintger Wincrange, Wenerange Wëntger Boevange/Clervaux -1978, Wincrange Wintringen Wintrange Wentréng Remerschen -2006, Schengen Wolfsmühle Wolfsmühle Wollëfsmillen Mondorf-les-Bains Wolper Wolper Wolpert, Wuelper Consdorf Wolwelingen Wolwelange Wolwen Wolwelange -1817, Perlé -1979, Rambrouch Wormeldange-Haut > Oberwormeldingen Wormeldingen Wormeldange Wuermeldéng, Wormer Wormeldange

Zessingen Cessange Zéisséng Hollerich -1920, Luxembourg Zittig Zittig Zëtteg Bech Zolwer Soleuvre Zolwer Sanem